การสาธิตและทดสอบใช้เครื่องมือชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication Lab)

Share :

อาจารย์กวิน ประตูมณีชัย หัวหน้าสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ อาจารย์นับทอง เวศนารัตน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมรับชมการสาธิตและทดสอบใช้เครื่องมือชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication Lab) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ซึ่งชุดครุภัณฑ์นี้ใช้สำหรับดำเนินการเรียนการสอนของนักศึกษาและใช้สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ รวมถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้และงานบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ