มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด RMUTR STAR 2022

Share :

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด RMUTR STAR 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็น คนดี คนเก่ง ทำงานเป็น สามารถอยู่ในสังคมการประกอบการได้ และส่งเสริมสนับสนุนด้านนันทนาการและกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

ในการนี้ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีแก่ตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1) Mr. Hou Pengyu ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mr. RMUTR 2022 และ รางวัล Popular Vote Mr. RMUTR 2022
2) Miss Xu Weili ได้รับรางวัล Popular Vote Miss RMUTR 2022