มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด RMUTR STAR 2022

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด RMUTR STAR 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็น คนดี คนเก่ง ทำงานเป็น สามารถอยู่ในสังคมการประกอบการได้ และส่งเสริมสนับสนุนด้านนันทนาการและกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีแก่ตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้1) Mr. Hou Pengyu ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mr. RMUTR 2022 และ รางวัล Popular Vote Mr. RMUTR 20222) Miss Xu Weili ได้รับรางวัล Popular Vote Miss RMUTR 2022

พิธีเปิด “RMUTR Press Luncheon” ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

มทร.รัตนโกสินทร์ จับมือถ่ายทำรายการ Project Runway Thailand พร้อมเปิดตัวหลักสูตรเชฟฝรั่งเศสและแฟชั่นดีไซน์ทักษะการออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นสูง