Fashion design Program

Cultivates, Creates, Cultures

หลักสูตรดีไซน์

หลักสูตรดีไซน์ (แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก ดีไซน์ อานิเมชั่น)

หลักสูตรดีไซน์ (แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก ดีไซน์ อานิเมชั่น) หรือหลักสูตรเรียนออกแบบเสื้อผ้า ตัดเย็บ ของวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือกับ Campus d’Excellence des Métiers d’Art et du Design de Paris, Manufactures Gobelins ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการและกิจการเยาวชนแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของฝรั่งเศส เพื่อการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนด้านวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรเรียนแฟชั่นปริญญาตรีนี้มุ่งพัฒนานักออกแบบมืออาชีพที่ไม่ได้มีแต่ทักษะและความชำนาญในการออกแบบในระดับสากลเท่านั้น แต่ยังเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการ และอุตสาหกรรมการออกแบบแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเข้าใจงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในฐานะธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการเรียนต่อฝรั่งเศสอีกด้วย

Campus d’Excellence des Métiers d’Art et du Design de Paris, Manufactures Gobelins

Campus d’Excellence des Métiers d’Art et du Design de Paris, Manufactures Gobelins เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการและกิจการเยาวชนแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะเยาวชนและกำลังพลด้านวิชาชีพศิลปะและการออกแบบซึ่งเป็นภูมิปัญญาเฉพาะของฝรั่งเศส ประกอบด้วยสถานบันการศึกษาอาชีวศึกษาชั้นเลิศ ด้านวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ จำนวน 40 แห่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่กับประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ด้านศิลปะการออกแบบและสินค้าหรูหรา ได้แก่กลุ่มบริษัท LVMH กลุ่มบริษัท Hermes และ Comite Colbert ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การส่งเสริมสินค้าหรูหราของฝรั่งเศส ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าและบริการหรูหราของฝรั่งเศส ศูนย์บ่มเพาะมืออาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 3 แห่ง องค์กรทางวัฒนธรรมและวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

            Campus d’excellence ทำงานเป็นเครือข่ายโดยสถานศึกษาได้รับการอุดหนุนด้านเงินทุน องค์ความรู้ และบุคลากรมืออาชีพจากสถานประกอบการชั้นนำในรูปแบบของอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ ที่ปรึกษาโครงงาน การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่สถานศึกษา แลกกับงานวิจัยศิลปะ งานวิจัยธุรกิจ และการผลิตต่าง ๆ จากสถานศึกษา และการลดภาษีธุรกิจจากการสนับสนุนการศึกษา

เนื่องจากสถาบันอาชีวศึกษาเหล่านี้ถือเป็นสถาบันอาชีวศึกษาชั้นเลิศ ที่มิเพียงแต่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ แต่ยังปลูกฝังองค์ความรู้เชิงวิชาการได้ตามมาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมกำหนด หลายสถาบันจึงสามารถประสาทปริญญาตรี – โท ได้ตามศักยภาพ ผ่านมหาวิทยาลัยรัฐในท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงปริญญา DN-MADE ซึ่งบัณฑิตของวิทยาลัยฯ จะได้รับเมื่อเข้าหลักสูตรเรียนออกแบบเสื้อผ้าและตัดเย็บด้วย

ปริญญาบัตร

 1. นักศึกษาที่ผ่านการประเมินโครงงานสุดท้ายของหลักสูตรจะได้รับการประสาทปริญญาบัตร DN-MADE หรือ Diplome Nationale des Metiers d’Art et du Design จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของฝรั่งเศสซึ่งมีศักดิ์ และศรีเทียบเท่ากับปริญญาตรี โดยในใบปริญญาบัตรจะมีการระบุสาขาวิชาเอก และแขนงวิชาเฉพาะที่นักศึกษามีความชำนาญ
 2. สำหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกไปเรียนต่อฝรั่งเศสจะได้รับการประสาทปริญญาบัตร
  การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) จาก มทร. รัตนโกสินทร์

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

  1. หลักสูตรดีไซน์ หรือหลักสูตรเรียนออกแบบเสื้อผ้าและตัดเย็บนี้ เป็นการเรียนการสอนแบบ 3+1 คือเรียนในประเทศไทย 3 ปี และเรียนต่อฝรั่งเศส 1 ปี
  2. นักศึกษาจะได้ลงทะเบียนเรียนต่อฝรั่งเศสในโรงเรียนใดนั้นขึ้นกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนสนใจ และความชำนาญของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในฝรั่งเศส
  3. นอกเหนือจากรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรดีไซน์ หรือหลักสูตรเรียนออกแบบเสื้อผ้าและตัดเย็บนี้ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 4 กลุ่มได้แก่
  • กลุ่มวิชาพื้นฐานการออกแบบ และการนำเสนอ
  • กลุ่มวิชาวัสดุศาสตร์
  • กลุ่มวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ตามกลุ่มวิชาเลือกของตนเอง (แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก ดีไซน์ อานิเมชั่น)
  • กลุ่มวิชาธุรกิจและการจัดการ
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์
  • กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
  รายวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นการจัดกาเรียนการสอนฐานโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนจะต้องเริ่มจากการสำรวจ และวิจัยโจทย์การออกแบบ การสรรหาทางเลือกในการออกแบบ และการเริ่มออกแบบ การผลิต การนำเสนอครบวงจร ภายใต้การดูแลและการให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการ

ทางวิทยาลัยฯ มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการและมืออาชีพด้านการออกแบบสร้างสรรค์ที่มีความสามารถในบูรณาการความรู้ด้านการเรียนออกแบบเสื้อผ้า ตัดเย็บ การจัดการด้านธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในแต่ละปีการศึกษาทางวิทยาลัยฯ มีการมอบทุนการศึกษาหรือทุนเรียนต่อต่างประเทศสูงสุดร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาแรก