Our program

Realize your future

เกี่ยวกับ

  วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการเป็มหาวิทยาลัยชั้นแห่งสังคมผู้ประกอบการ ที่มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการระดับชาติและนานาชาติเฉกเช่นที่วิทยาลัยเพราะช่างที่ได้ทำให้การฝึกหัดศิลปวิทยาการระดับสูงเป็นตำนานนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา

วิทยาลัย ฯ มุ่งมั่นพัฒนาผู้มีความสามารถ ผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยผสมผสานการสอนการฝึกหัด การกล่อมเกลา และการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถทำให้ความชอบของตนเป็นอาชีพได้ตลอดชีวิตและสามารถแสวงประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจและการอาชีพของโลกแห่งความเชื่อมโยงและไร้พรมแดน

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแห่งสังคม
ผู้ประกอบการ ที่มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการระดับชาติและนานาชาติเฉกเช่นที่วิทยาลัยเพราะช่างที่ได้ทำให้การฝึกหัดศิลปวิทยาการระดับสูงเป็นตำนานนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา

วิทยาลัย ฯ มุ่งมั่นพัฒนาผู้มีความสามารถ ผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยผสมผสานการสอนการฝึกหัด การกล่อมเกลา และการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถทำให้ความชอบของตนเป็นอาชีพได้ตลอดชีวิตและสามารถแสวงประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจและการอาชีพของโลกแห่งความเชื่อมโยงและไร้พรมแดน

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยา
ลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแห่งสังคมผู้ประกอบการ ที่มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการระดับชาติและนานาชาติเฉกเช่นที่วิทยาลัยเพราะช่างที่ได้ทำให้การฝึกหัดศิลปวิทยาการระดับสูงเป็นตำนานนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา

วิทยาลัย ฯ มุ่งมั่นพัฒนาผู้มีความสามารถ ผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยผสมผสานการสอนการฝึกหัด การกล่อมเกลา และการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถทำให้ความชอบของตนเป็นอาชีพได้ตลอดชีวิตและสามารถแสวงประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจและการอาชีพของโลกแห่งความเชื่อมโยงและไร้พรมแดน

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแห่งสังคมผู้ประกอบการ ที่มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการระดับชาติและนานาชาติเฉกเช่นที่วิทยาลัยเพราะช่างที่ได้ทำให้การ
ฝึกหัดศิลปวิทยาการระดับสูงเป็นตำนานนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา

วิทยาลัย ฯ มุ่งมั่นพัฒนาผู้มีความสามารถ ผู้บริหารและผู้ประกอบการ
ด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยผสมผสานการสอน
การฝึกหัด การกล่อมเกลา และการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถทำให้ความชอบของตนเป็นอาชีพได้ตลอด
ชีวิตและสามารถแสวงประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจและการอาชีพของโลกแห่งความเชื่อมโยงและไร้พรมแดน

ความมุ่งมั่นในการสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลักดันให้ วิทยาลัย ฯ ออกแบบแนวทางที่จะประกันได้ว่านักศึกษาจะเป็นผู้มากความสามารถและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรของวิทยาลัย ฯ จึงควบรวมทั้งการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติการจากสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปริญญาธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และการฝึกปฏิบัติงานกับองค์การวิชาชีพชั้นนำ แนวทางการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรนี้จะประกันได้ว่าบัณฑิตของวิทยาลัย ฯ ไม่เพียงแต่มีทักษะปฏิบัติการขั้นสูงแต่ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีหลักคิดทางธุรกิจ มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ และเครือข่ายวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวที่มากความสามารถที่จะเข้าสู่โลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมั่นคง

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย ฯ เปิดดำเนินการหลักสูตรด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารภายใต้ความร่วมมือเชิงโครงสร้างกับสถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเย (Institut Culinaire Disciples Esocffier) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเชฟมืออาชีพ ดิซิพ เอสโคฟิเย (Disciples Escoffier) ที่มีสมาชิกเป็นพ่อครัวให้แก่ประมุขแห่งรัฐ พ่อครัวที่ได้รับการรับรองฝีมือโดย Michelin Star และพ่อครัวชื่อดังจำนวนมาก สมาคมเชฟ Disciple Escoffier นี้ตั้งชื่อตาม
ออกุส เอสโคฟิเย บิดาแห่งการครัวสมัยใหม่ของโลก หลักสูตรนี้ประสาทปริญญาตรีด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารจากประเทศไทย ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจากโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศส และประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรองจาก
รัฐบาลฝรั่งเศสด้วย

เป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่เป็นทางเลือก
อันดับหนึ่งของเยาวชนทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถในการทำให้ความชอบ
ส่วนตัวกลายเป็นอาชีพและธุรกิจได้ในระดับสากล

“RICE where Passions turn Professions”
ปณิธานเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมผู้ประกอบการพันธกิจ

วิทยาลัย ฯ กำลังเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ ๆ เจรจาความร่วมมือเชิงโครงสร้างและความร่วมมืออื่น ๆ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในทวีปยุโรปด้านการออกแบบเครื่องประดับการออกแบบแฟชั่น วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กำลังได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่

วิทยาลัย ฯ เชื่อมั่นว่าการทำสิ่งที่ชอบจะทำให้เกิดผลที่ดีเลิศเราต้องการทำให้ความชอบของนักศึกษากลายเป็นอาชีพด้วยตระหนักดีว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นสินทรัพย์อันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมวิสัยทัศน์